اول مهر 1395- بدون نام: 

کارتون قشنگه و ایده زیبا فقط یکم بهتر کنید زیاد هماهنگ و گرافیک و زیبا نیست ولی در کل قشنگه